อิ่มเอมใจไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช 20 พระองค์

ดูภาพชุดจาก Manager Multimedia
โดย MGR Online   
31 มีนาคม 2560 15:22 น. (แก้ไขล่าสุด 7 เมษายน 2560 00:33 น.)
อิ่มเอมใจไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช  20 พระองค์
"วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม" 1 ใน 11 วัด
        ประเทศไทยของเรามีศาสนาประจำชาติอย่างพระพุทธศาสนามาช้านาน ประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆ จึงมักอยู่คู่กัน อย่างเรื่องราวของสมเด็จพระสังฆราชฯ ประมุขแห่งคณะสงฆ์ ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ก็มีที่มาจากหลากหลายวัดด้วยกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ขสมก. จัดกิจกรรม  "ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" โดยการจัดรถเวียนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 14 พ.ค. 2560 โดยให้บริการฟรี ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ในช่วงเวลา 09.00 - 17.00 น. ฉันเลยขอแนะนำทุกคนว่าในเส้นทางนี้มีวัดไรกันบ้าง

อิ่มเอมใจไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช  20 พระองค์
"วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร"
        เริ่มวัดแห่งแรก “วัดระฆังโฆสิตาราม” วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ (หรือบางหว้าใหญ่) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ยกเป็นพระอารามหลวงและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ในสมัยรัตนโกสินทร์ นั่นคือ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช พระนามเดิม ศรี สมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
       
       วัดที่สองที่อยู่ในเส้นทางที่จะพูดถึง นั่นคือ "วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร" วัดที่มีสมเด็จพระสังฆราชฯสถิตมากที่สุด โดยมีถึง 4 พระองค์ด้วยกัน นั่นคือ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 2 และ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) เป็นพระองค์ที่ 3 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) พระองค์ที่ 4 และ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) พระองค์ที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
       
       วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อวัดสลัก สร้างในสมัยอยุธยา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นั้นถือว่าเป็นอีกวัดที่มีความเก่าแก่และสำคัญอย่างมากอีกแห่งกรุงเทพ โดยเป็นวัดที่ชาวกรุงเทพและชาวไทยรู้จักกันเป็นดี อีกทั้งเป็นวัดที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย

อิ่มเอมใจไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช  20 พระองค์
"วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร"
        วัดที่สาม คือ "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร"  หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วัดโพธิ์” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์ พระเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
       
       โดยวัดแห่งนี้เป็นที่ประทับ สมเด็จพระสังฆราช 2 พระองค์ด้วยกัน นั่นคือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรงฺสี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 7 และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช พระนามเดิม ปุ่น สุขเจริญ ฉายา ปุณฺณสิริ เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อิ่มเอมใจไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช  20 พระองค์
"วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม"
        วัดที่สี่ที่จะแนะนำ นั่นคือ "วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม" เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดราชประดิษฐาน จึงทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณี และเพื่อพระอุทิศถวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายเพื่อที่พระองค์เองและเจ้านาย ข้าราชการ ที่จะไปทำบุญที่วัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายใกล้พระบรมมหาราชวังได้สะดวก วัดราชประดิษฐฯ จึงเป็นวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายวัดแรกที่สร้างขึ้นเพื่อพระสงฆ์ในนิกายนี้ เพราะวัดอื่น ๆ ของฝ่ายธรรมยุตเป็นวัดที่แปลงมาจากวัดของมหานิกาย
       
       วัดราชประดิษฐ์ฯ เป็นวัดที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต และเป็นองค์เดียวที่สถิตอยู่วัดแห่งนี้

อิ่มเอมใจไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช  20 พระองค์
"วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร"
        วัดต่อมา คือ "วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร" เป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2412 มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง
        
       โดยเป็นที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชถึง 3 พระองค์ นั่นคือพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (องค์ปัจจุบัน)

อิ่มเอมใจไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช  20 พระองค์
“วัดสุทัศนเทพวราราม”
        “วัดสุทัศนเทพวราราม” เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350 เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” พระอุโบสถของวัดสุทัศน์ จัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พระประธานภายในพระอุโบสถ คือ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์
       วัดแห่งนี้เป็นที่ประทับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
       
       มาต่อกันที่  "วัดราชบุรณราชวรวิหาร" เป็นวัดเก่าแก่ เดิมชื่อ "วัดเลียบ" ตั้งอยู่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วัดนี้เป็นวัดหนึ่งตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐ์
       
       พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ พระพี่นางเธอในรัชกาลที่ 1 ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดเลียบ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระราชทานนามว่า "วัดราชบุรณะ"
       
       เป็นที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อิ่มเอมใจไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช  20 พระองค์
พระตำหนักเพ็ชร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
        ต่อกันที่ "วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร"  เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์เป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) และพระพุทธชินสีห์
       
       วัดแห่งนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช 3 พระองค์ด้วยกัน นั่นคือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและเป็นพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี 

อิ่มเอมใจไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช  20 พระองค์
“วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร”
        “วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร” เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ชำระพระเกศา เนื่องจากเคยประทับทำพิธีพระกระยาสนาน
       
       และเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย ช้างโสภา) พระองค์ที่ 15 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อิ่มเอมใจไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช  20 พระองค์
"วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร"
        มาต่อกันที่วัดรองสุดท้าย อย่าง "วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร" เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใหม่ว่า วัดเบญจบพิตร ซึ่งหมายถึง วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานามว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อันหมายถึง วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัด
       
       เป็นที่ประทับของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภณ) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 14 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นั่นเอง
       
       และวัดสุดท้าย "วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร" วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากขุดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นคูพระนครชั้นนอกแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนที่กรุงศรีอยุธยา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นเคียงคู่กับวัดโสมนัสราชวรวิหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองก่อสร้าง และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม เป็นนายช่าง การก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2411 ในขั้นแรกโปรดเกล้าฯ ให้เรียกชื่อว่าวัดนามบัญญัติ เป็นการชั่วคราวก่อน เมื่อสิ้นรัชกาลจึงค่อยเรียกนามพระราชทานว่าวัดมกุฏกษัตริยาราม อันเป็นนามตามพระปรมาภิไธย
       
       โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 16 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประทับอยู่ที่แห่งนี้
       
       และนี่เป็น 11 วัด ที่มีคุณค่าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้น หากใครสนก็สามารถไปเที่ยวเยี่ยมชมกันได้ รับรองต้องประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน

อิ่มเอมใจไหว้พระ 11 วัด กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช  20 พระองค์
ขสมก. คอยจัดรถไว้บริการ "ไหว้พระ 11 วัด…รัตนโกสินทร์"
        สำหรับกิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด…รัตนโกสินทร์" เส้นทางวัดมหาธาตุฯ-วัดพระเชตุพนฯ-วัดราชประดิษฐฯ-วัดราชบพิธฯ-วัดสุทัศน์-วัดราชบูรณะ-วัดบวรนิเวศฯ-วัดสระเกศ-วัดเบญจมบพิตร-วัดมกุฎกษัตริยาราม และวัดระฆัง จัดขึ้นระหว่าง 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2560 โดยให้บริการฟรี !!! ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ในช่วงเวลา 09.00-17.00 น.
       
       ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถเวียนของ ขสมก.ได้ที่หน้าวัดต่างๆตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นในส่วนของวัดระฆังฯ รถจะจอดที่บริเวณท่าช้าง เพื่อให้ขึ้นเรือข้ามฟากเดินทางสู่วัดระฆังฯ


        * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       
       สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com
       
        


จำนวนคนโหวต 5 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017